Passa al contingut principal

Adolescència: Gestió emocional i resolució de conflictes

Curs organitzat per ACTE. Associació Catalana per la Telemàtica Educativa

El conflicte és un succés que se’n fa ressò diàriament dins i fora de les aules. El repte com a professor@s és saber com gestionar-lo i transformar-lo en una oportunitat de creixement i aprenentatge per l’alumn@ (i per nosaltres mateix@s). És per això, que esdevé una prioritat el poder donar cabuda a eines innovadores que vetllin tant per poder garantir una bona gestió i acompanyament emocional, com una resolució assertiva del conflicte en si mateix: Eines i recursos que ens aportin una altra mirada i que, per tant, ens ajudin a actualitzar la pràctica docent d’acord amb les necessitats contextuals de l’educació del S.XXI on el bullying té un paper protagonista, malauradament. La finalitat d’aquest curs és, doncs, entendre a l’adolescent i l’etapa per la qual està transitant. Aportar altres maneres d’abordar el conflicte en si mateix, tant a nivell professional com personal. Saber què li passa a l’adolescent i com acompanyar-lo emocionalment des del respecte i l’assertivitat a partir de la mirada cap a un@ mateix@. I és que una correcta resolució del conflicte, afavoreix la comunicació, el vincle i la relació entre professor@ – alumn@ i entre iguals.


Objectius

– Aprendre a acompanyar, sostenir i resoldre el conflicte

– Responsabilitzar-se de les emocions i sentiments propis i de les conductes que se’n deriven les quals puguin ocasionar un conflicte intern i/o extern en l’alumn@ i el professor@

– Gestionar el conflicte per orientar eficaçment el comportament de l’alumn@ en el context escolar

– Adquirir eines per guiar i solucionar possibles conflictes dins l’aula entre alumn@s

– Millorar la comunicació i el vincle entre iguals i entre professor i alumn@


Continguts


BLOC 1: L’adolescència: Una etapa evolutiva sensible i preciosa

En aquest BLOC parlarem i aprofundirem en l’etapa evolutiva de l’adolescència. Posarem la mirada en els canvis i característiques propies d’aquestes edats. El protagonisme, però, se l’endurà el desenvolupament emocional per tal d’entendre i acompanyar, d’una manera més empàtica, els canvis que pateix l’adolescent tant a nivell intern (conductual/emocional) com extern (físic).


BLOC 2: El conflicte com a aprenentatge constructiu

En aquest BLOC posarem el focus en el conflicte: Què és i com gestionar-lo? Tant en la vessant individual com grupal (grup-classe). És important, però, entendre les limitacions amb les quals es troba l’adolescent (BLOC 1), per tal de poder garantir i procurar un moviment assertiu a l’hora d’ensenyar-los com resoldre un conflicte tant intern (amb un mateix) com extern (amb els iguals).


BLOC 3: L’assertivitat: Mirem a l’alumn@ amb altres ulls

Aprofundirem en el concepte d’“assertivitat” i, per extensió, l’empatia. Per fer-ho, desenvoluparem la concepció d’introjecció i projecció, dos mecanismes de defensa que entren en joc a l’hora d’establir un diàleg entre dues parts. És essencial aprendre a posar-se en el lloc de l’altre per tal de garantir un punt mitjà i/o un acord entre iguals.


BLOC 4: La comunicació amb l’adolescent

Farem ús dels principis de la Comunicació No Violenta. Ens introduirem en la teoria i les bases d’aquesta manera de comunicar on l’empatia, l’escolta activa i la presència en són els elements clau per a poder dur a terme aquesta pràctica. S’oferiran lectures i exemple audiovisuals per tal que s’adquireixin millor aquests conceptes i maneres de fer. També parlarem del perill de les etiquetes i de com ens condicionen en la nostra pràctica docent.


BLOC 5: Dinàmiques i jocs per acompanyar i resoldre conflictes dins l’aula de forma grupal i/o individual

De la mà de la Gestalt i de la CNV crearem, compartirem i s’ensenyarà al mestr@ de quina manera pot treballar la resolució de conflictes dins de l’aula i/o bé, a nivell de tutoria individual. Emprarem jocs, dinàmiques, eines i recursos didàctics per tal de fer-ho. El ventall és molt extens i divers!


BLOC EXTRA: Fomentem la Cohesió Grupal dins l’aula

La cohesió Grupal és un element súper important, que afavoreix que el Grup-classe sigui menys disruptiu i, alhora, ens permet tenir més sota control el fenomen del bullying.


TREBALLEM I COMPARTIM DUBTES


Avaluació

Per a l’avaluació dels alumnes es faran servir 3 recursos diferents:

– Seguiment i participació activa al Fòrum. Cada Bloc comptarà amb un espai de Debat i reflexió on l’alumn@, a partir de la lectura d’un Cas que se li proposarà, haurà de fer intervencions (2 o 3 mínim), a propòsit d'aquest. Seran casos que giraran entorn del material que estem treballant en cada Bloc.

– Realització i entrega de les activitats d’autoreflexió de cada Bloc. L’alumn@ haurà de contestar a una bateria de preguntes un cop finalitzi la lectura i treball de cada BLOC, així com les lectures complementàries que se li proporcionaran.

– Treball Final: L’alumn@ haurà d’elaborar una proposta (Joc/Dinàmica…) de Programa per introduir a les aules aplicant i demostrant que ha adquirit els continguts treballats durant tot el curs. Aquesta proposta haurà de presentar un títol, objectius, desenvolupament i material ideat per l’alumn@ (es valorarà positivament l'originalitat).