Passa al contingut principal

Anàlisi i crítica dels mitjans de comunicació
Al curs s’aportaran materials per a l’avaluació del paper dels Mitjans de Comunicació i  de la seva importància, del seu impacte, a la societat del moment present. Es realitzarà una revisió històrica de l’ascens d’aquest element en el camí cap a la modernitat i s’introduiran conceptes de la sociologia especialitzada. També es procurarà animar el debat i la crítica sobre la presencia i el paper dels MMCMM, en termes generals i a l’aula.
Als darrers vint anys, els nous mitjans de comunicació han esdevingut una eina fonamental dels processos de socialització i, també amb això, han provocat que aquestes eines, velles i noves, hagin quedat més incrustades i més presents que mai als processos de reproducció social, als de canvi de valors... És per aquesta nova rellevància, que es comença a conèixer, que resulta important contribuir a la comprensió d’aquest element de la realitat social, que va per davant del propi anàlisi i teorització. Així, la reflexió crítica sobre els paper dels mitjans de comunicació a l’actualitat resulta pertinent, en especial pels educadors, per tal de dirigir conscientment la seva influència cap a un àmbit d’empoderament individual i col·lectiu, dins d’un marc ideològic de radicalització democràtica. 

La metodologia del curs consistirà en l’aportació de presentacions que funcionen com a mapes conceptuals, on s’integren idees de diverses fonts, pertinents a cada àmbit temàtic. Des d’aquí s’oferirà un ventall de lectures en relació a activitats de reflexió històrica, anàlisi crític del context contemporani i aplicació de reflexions i conclusions a l’àmbit educatiu.  


Professorat: Constantí Gómez Marzo


Objectius

- Apropar als educadors i educadores una introducció a una perspectiva sociològica d'anàlisi i crítica dels Mitjans de Comunicació de Masses al context actual.

- Subministrar coneixements sobre la temàtica esmentada per a poder analitzar problemàtiques a les aules o als diferents espais on se situï la seva intervenció com a agents socials.

- Els mitjans de comunicació s’han convertit en un element fonamental per a l’expressió de les interaccions socials més bàsiques i, per tant, han anat prenent rellevància i ubiqüitat a les nostres societats. Per això es pretén animar a algunes reflexions profundes i plurals, a través de casos concrets, que permetin copsar les seves potencialitats positives i negatives, en relació amb un esquema de valors democràtics.


Continguts

Bloc 1 – Breu història dels MMCMM.
Mitjançant una breu revisió de la història dels mitjans de comunicació, amb especial atenció als canvis socials provocats per la introducció o difusió de certs elements materials o tecnologies, es pretén posar de relleu la reflexió sobre la unicitat de l’actual etapa moderna, on es produeix una enorme difusió d’aquests mitjans i tecnologies informacionals.

1.1 - Els mitjans de comunicació a l'antiguitat
1.2 - El camí cap a l'època moderna
1.3 - Els constituents de la modernitat i el paper dels mitjans de comunicació

Bloc 2 – Els MMCMM en el medi social i el procés polític.
En aquest bloc s'introduiran diferents conceptes fonamentals on intervenen els MMCMM, com ara el procés d’integració i reproducció social, els processos de canvi de valors, o en el camp de les contradiccions culturals de la modernitat. També es farà esment de la manera particular dels més nous mitjans i elements informatius d’intervenir en aquests processos. En conjunt, els MMCMM representen un element indissociable del procés polític i és el que defineix, més efectivament, el seu rol social específic. En aquest aspecte, resultarà molt interessant fer referència al rol social de la publicitat.

2.1- El procés d'integració, la reproducció social, el canvi de valors i les contradiccions culturals de la modernitat.
2.2- Els mitjans de comunicació al procés polític i educatiu
2.3- El rol social dels mitjans de comunicació a la modernitat: l'exemple de la publicitat 

Bloc 3 – Els nous MMCMM.
Cal animar la reflexió sobre les forces socials que han donat forma als més nous mitjans i elements que serveixen per a la comunicació de masses. Una dinàmica “virtuosa” i les seves “parts fosques”: el cas del 13M de 2004 a Espanya. Una dinàmica “perniciosa”: Trump i l’assalt al Capitoli del 6 de gener de 2021. 

3.1- Els darrers canvis als mitjans de comunicació.
3.2- Una dinàmica "virtuosa": l'11M de 2004.
3.3- Una dinàmica perniciosa: l'assalt al Capitoli, 6 de gener de 2021.
3.4- Conclusions. 

Cada punt dels blocs temàtics es concep com una sessió de 3 hores, integrant en aquest temps l'assimilació dels materials proposats, la reflexió i la realització de la tasca proposada.


Metodologia i avaluació


Per cada bloc, es presentaran uns materials de lectura per a la reflexió i una o algunes activitats a realitzar per part de l’alumnat. L’avaluació es durà a terme a partir de la interiorització dels materials de reflexió i de la realització de les activitats proposades. 
Així, les tasques que s'hauran de realitzar de manera no presencial i que serviran per conformar l’avaluació de cada participant consistiran a: assimilació de les presentacions aportades i aportació de comentaris als fòrums dedicats a la discussió a cada bloc temàtic; quan s’escaigui, la lectura d’articles i/o textos proposats i realització d’una petita ressenya i; la realització de l’activitat proposada per a cada bloc temàtic, com podran ser petites reflexions històriques, recopilació d’experiències educatives amb mitjans de comunicació, alguna petita recerca sobre la realitat social o reflexions a partir de la pròpia experiència al camp de l’educació o en general.

L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs (presentacions, fòrums, lectures...) i realitzar també un mínim del 80% de les tasques proposades per cada bloc temàtic.