V19.02 Material docent des de la perspectiva de gènere

Professora: Sara Ortega

Els materials educatius, però també l’organització i la metodologia a l’aula, al centre, el discurs institucional, la comunicació sovint invisibilitza a les dones o fa que els patrons tradicionals siguin els que prevalguin. 

No es tracta de fer canvis realitzar un canvis superficials , l’elaboració de materials i la proposta de metodologies des de la perspectiva de gènere significa fer canvis estructurals. Cal un canvi metodològic que proposi un espai on la perspectiva de gènere tingui un per nuclear.

En aquest curs facilitarem estratègies i criteris per impulsar aquest canvi des de l’aula de manera que els rols no prejutgin i condicionin les possibilitats de les persones, que les dones siguin visibles de manera igualitària, que els espais o relats de l’èxit no estiguin sempre reservats als homes, ... Caldrà analitzar, contrastar i proposar canvis que poguem dur a la nostra experiència educativa.

L’elaboració de materials i la proposta de metodologies des de la perspectiva de gènere significa fer canvis estructurals, no es tracta de fer canvis realitzar un canvis superficials. Cal un canvi metodològic que proposi un espai on la perspectiva de gènere tingui un pes nuclear.

Aquesta perspectiva  proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació.
 

Un  treball educatiu en aquest sentit tant a nivell de centre, com d’aula i entorn és fonamental per prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura de relacions abusives.

OBJECTIUS  • Facilitar orientacions, eines i recursos al professorat a fi que afavoreixin l’equitat, la igualtat i el respecte a la diferència en un marc de valors compartits en els processos d’ensenyament i aprenentatge.
  • Treballar pel des de la perspectiva de gènere incorporant-los en l’àmbit educatiu amb l’efecte d’afavorir el desenvolupament de l’alumnat al marge dels estereotips i rols de gènere, i de garantir una orientació acadèmica i professional lliure de biaixos sexistes i androcèntrics.
  • Promoure uns usos de materials i pràctiques a l’aula i al centre educatiu que permetin fer visibles les dones en els textos didàctics, sobretot en les referències genèriques a professions, oficis, càrrecs i funcions.

CONTINGUTS

  • Anàlisi dels rols prevalents  i de les dinàmiques i estructures organitzatives des de la perspectiva de gènere de
  • Elaborar propostes per corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores de la diversitat per raó de gènere.
  • Orientacions per aplicar en els materials didàctics.
  • Contribucions per al reconeixement de la diferència cultural en un marc de valors compartits: la educació intercultural.
  • Elaboració d’un exemple d’unitat didàctica amb perspectiva de gènere.

Entradas populares

Imagen

Escola d'Estiu 2020