Els materials educatius, però també l’organització i la metodologia a l’aula, la relació entre iguals, al centre, el discurs institucional, la comunicació perpetuen els rols de gènere que moltes vegades són viscuts com amb malestars. L’elaboració de materials i la proposta de metodologies des de la perspectiva de gènere significa fer canvis transversals, que moltes vegades comencen des de l'univers d’allò quotidià. Cal un canvi metodològic que proposi un espai on la perspectiva de gènere tingui un pes nuclear. En aquest curs facilitarem estratègies i criteris per impulsar aquest canvi des de l’aula de manera que progressivament es puguin anar desdibuixant els lligams de gènere i d’aquesta manera crear espais més habitables i lliures. Caldrà analitzar, contrastar i proposar canvis que puguem dur a la nostra experiència educativa. Aquesta perspectiva proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació. Un treball educatiu en aquest sentit tant a nivell de centre, com d’aula i entorn és fonamental per prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura de relacions abusives.

Professora: Sara Ortega

Objectius 

Facilitar orientacions, eines i recursos al professorat a fi que afavoreixin l’equitat, la igualtat i el respecte a la diferència en un marc de valors compartits en els processos d’ensenyament i aprenentatge. 
Treballar pel des de la perspectiva de gènere incorporant-los en l’àmbit educatiu amb l’efecte d’afavorir el desenvolupament de l’alumnat al marge dels estereotips i rols de gènere, i de garantir una orientació acadèmica i professional lliure de biaixos sexistes i androcèntrics. 
Promoure uns usos de materials i pràctiques a l’aula i al centre educatiu que permetin fer visibles les dones en els textos didàctics, sobretot en les referències genèriques a professions, oficis, càrrecs i funcions. 

Continguts 

Bloc 1. Anàlisi dels rols prevalents i de les dinàmiques i estructures organitzatives des de la perspectiva de gènere. 
Bloc 2. Elaborar propostes per corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores de la diversitat per raó de gènere. 
Bloc 3. Orientacions per aplicar en els materials didàctics.

Entradas populares

Imagen

Escola d'Estiu 2020