Passa al contingut principal

Educació comunitària en l'aprenentatge de persones adultes: entorn i societat

 


L'educació a la vida adulta pot esdevenir una eina de doni suport als canvis de la societat i permeti a les persones donar resposta als desafiaments als quals han de fer front.

Cada moment social té els seus reptes, però l'educació pot ajudar a desenvolupar estratègies bàsiques que permetin la participació social, l'atenció a aspectes bàsics de salut personal i comunitària, adaptar-se a situacions traumàtiques o que demanin canvis importants, preparar-se pels reptes professionals, etc.

L'entorn proper a les persones és el lloc idoni per desenvolupar aquestes estratègies bàsiques de manera global i propera als problemes.

La difusió del curs es realitza a través de la pàgina web de l’Escola d’Estiu de l’educació de persones adultes 2020, també per correu electrònic a escoles, entitats i persones interessades i per informació directa a persones i centres amb qui habitualment col·laborem.

Professorat: Tania Ribero


Objectius


Estudiar les estratègies i tècniques que en permetin adaptar l'acció educativa a les característiques dels alumnes.


Analitzar els requisits necessaris per fer un treball educatiu obert a l'entorn.


Aportar recursos pràctics per als col·lectius amb necessitats educatives específiques.


Treballar des de l'educació per una societat inclusiva i cohesionada.


Continguts

Bloc 1. Característiques de l'entorn que afavoreixen l'acció educativa


Bloc 2. Estratègies i recursos per a una educació inclusiva


Bloc 3. Experiències amb diversos col·lectius


Bloc 4. Elements de treball d'educació comunitària al servei de l'educació de persones adultes.


Avaluació

Es realitzarà una avaluació contínua al llarg del curs i es prestarà especial atenció al
seguiment dels objectius assolits en els diferents temes. Els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació, reflexió, producció i
aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats. Com a persona formadora garantiré
que cadascuna de les persones assistents tingui ocasió de mostrar la seva participació activa
al curs.


En finalitzar el seminari es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament


L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents