Passa al contingut principal

L’escrit i l’aprenentatge d’una segona llengua en persones immigrants

 


En aquest curs afrontarem alguns dels reptes de l’ensenyament/aprenentatge d’una segona llengua centrant-nos, en especial, en les persones immigrants i posant especial èmfasi en el seu context, les seves necessitats i les seves particularitats. Aprendre les llengües d’acollida és essencial per a que les persones nouvingudes puguin iniciar el seu nou recorregut vital. Conèixer la llengua és l’eina imprescindible per anar construint el mosaic de necessitats bàsiques (de feina, allotjament, relacions socials, etc.); per a l’apoderament personal; i, en conseqüència, per a la transformació social. Per tot això, proposem fer una mirada a aquest procés per tal que sigui més eficaç i motivador.

Professorat: Amanda Canals i Ester Rams


Objectius

- Reflexionar sobre el procés d’alfabetització de persones no lletrades o poc lletrades.

- Conèixer quins recursos hi ha actualment per a dur a terme el procés d’alfabetització en català i/o castellà.

- Reflexionar sobre les particularitats de l’aprenentatge oral de la llengua.

- Apropar-nos a l’ensenyament d’una segona llengua segons metodologies comunicatives en persones lletrades i reflexionar sobre els aspectes a tenir en compte a l’hora de dur a terme aquest ensenyament.


Continguts

Mòdul 1: L’alfabetització a hores d’ara: novetats en l’ensenyament a persones no lletrades o poc.

• Els 4 nivells d’alfabetització segons LASLLIAM (Literacy en Second Language Learning for the Linguistic Integration of Adult Migrants).

• Recursos: Oralpha

• Relació entre el coneixement de la llengua i l’alfabetització / vinculat amb l’aprenentatge oral de la llengua (es podria convidar a fer-ne un debat).

• Com gestionar la diversitat de nivells a l’aula.


Mòdul 2: ELE/CLE: Presentacions i pràctiques:

• Presentacions del llenguatge/gramàtica comunicativa i presentacions de vocabulari.

• Pràctiques del llenguatge: controlades, semicontrolades i comunicatives

• Pràctiques de vocabulari


Mòdul 3: Destreses de la llengua: més enllà del listening i la redacció.

• Objectius i característiques de les activitats de comprensió i expressió/interacció

• Llegir i escriure: per què? Qui? Com? (Objectius + tipologia dinàmiques)

• Escoltar i parlar: per què? Qui? Com? (Objectius +tipologia dinàmiques)

• Integració de destreses


Avaluació

L'avaluació de l'aprofitament del curs es realitzarà amb les següents activitats:

. Comentari de cada un dels participants per escrit d'una experiència presentada al curs i elaboració crítica de les aportacions que s'observen, les dificultats que es preveuen i com superar-les

. Elaboració grupal de propostes de grup

. Es tindrà també en compte el seguiment de la participació i les aportacions fetes a les sessions.


Quan finalitzi el curs es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament

L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents