Passa al contingut principal

Didàctica de la llengua anglesa per a joves i adult


Aquest curs de capacitació té com a objectiu millorar les habilitats de comunicació escrita en anglès. Per això plantejarà activitats que impliquin la seva pràctica. A partir d'aquesta idea, el curs ofereix dues línies diferents de treball:

D'una banda, farem activitats d'interacció basades en habilitats d'escoltar i parlar la llengua anglesa.

D'altra banda, a través dels materials habituals utilitzats a les aules, analitzarem com podem utilitzar els exercicis de gramàtica, els de vocabulari, pronunciació individual o entonació per tal de guanyar en interacció i agilitat, fent les sessions més amenes i interactives.

També treballarem a partir d'eines de la xarxa com ara: Facebook, Skype, Google Docs i Moodle per adaptar aquestes eines a l'ensenyament de la llengua anglesa.

Aquests temes i aquests recursos proporcionaran idees per fer les classes més amenes i on l'estudiant es centri motivat i vinculat a allò que s'està treballant.

La difusió del curs es realitza a través de la pàgina web de l’Escola d’Estiu de l’educació de persones adultes 2022, també per correu electrònic a escoles, entitats i persones interessades i per informació directa a persones i centres amb els que habitualment col·laborem.

Professorat: Nerea Castanyer


Objectius  

- Practicar l’anglès i millorar les competències de comunicació dels docents

- Conèixer diferents experiències didàctiques de l'aprenentatge de l'anglès

- Practicar i profunditzar en l'us d'eines telemàtiques per l'auto aprenentatges i per l'us didàctic a l'aula

- Impulsar uns processos d'ensenyament-aprenentatge que dinamitzin la comunicació una eficaç a l'aula i en altres contextos dels estudiants.

- Conèixer instruments per fer les classes d'anglès més dinàmiques i agradables perquè els alumnes puguin utilitzar les competències lingüístiques en la vida quotidiana.


Continguts  

Bloc 1. Tècniques d'ensenyament, recursos i idees per la docència com ara el rol del professor i l'estudiant, l'organització de la seqüència didàctica o les pràctiques innovadores.

Bloc 2. Aplicació d'eines com ara el Facebook, l'Skype, el Google Docs i el Moodle per a l'ensenyament.

Bloc 3. Presentació de materials didàctics innovadors.

Bloc 4. Estudi d'estratègies per la correcció dels errors habituals en la didàctica de la llengua anglesa.

 
Avaluació

Es realitzarà una avaluació contínua al llarg del curs i es prestarà especial atenció al seguiment dels objectius assolits en els diferents temes. Per realitzar l'avaluació es tindrà en compte la reflexió aportada en els fòrums, la realització de les tasques del curs així com l'autoavaluació de cada tema.

Al finalitzar el seminari es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament.

- L'alumnat haurà de lliurar el 80% de les activitats del curs virtual superar-les satisfactòriament.