Passa al contingut principal

Llengua oral i educació intercultural


En unes societats cada cop més diverses lingüística i culturalment com les nostres, és essencial que les ciutadanes desenvolupem actituds i habilitats que ens permetin conviure adequadament les unes amb les altres. En aquest sentit, a l'aula de llengua estrangera es proporciona l'ocasió idònia per treballar la competència intercultural i l'apropament entre cultures.
En aquest curs, reflexionarem sobre què és l'educació intercultural i com treballar-la a l'aula. D'altra banda, i en relació amb la comunitat i les interrelacions, ens aproparem a l'aprenentatge cooperatiu on les diferències entre les aprenents i les seves particularitats representen un potencial per a l'aprenentatge i el construeixen en lloc de ser-ne un entrebanc.


Finalment, dedicarem un espai a la comunicació oral que, sovint, és una de les motivacions principals per aprendre una segona llengua i en aquest curs reflexionarem sobre les característiques de la interacció oral i com fomentar-ne una pràctica significativa.

Professorat: Nerea Castanyer


Objectius

- Reflexionar sobre el concepte d'interculturalitat i la competència intercultural.
- Treballar propostes i presentar recursos per treballar-la a l'aula de llengua estrangera.
- Analitzar com atendre de la diversitat cultural i lingüística a l'aula.
- Reflexionar sobre l'aprenentatge cooperatiu i les seves característiques i treballar dinàmiques per propiciar-lo.
- Reflexionar sobre les característiques de la interacció oral i treballar idees per dissenyar activitats que la fomentin.
- Proposar dinàmiques per propiciar la participació en les interaccions orals


Continguts

Mòdul 1: Donem importància a l’oralitat: recursos per treballar-la

• Com practiquem la llengua: objectius i tipologia d’activitats

• Idees per treballar la interacció oral (tipologia activitats / dinàmiques / correcció)

• Dinàmiques per propiciar la participació en les interaccions orals

• Avaluació / correcció.


Mòdul 2: Educació intercultural a l’aula de llengua estrangera (català / castellà)

• Què és la interculturalitat.

• Cultura, estereotip, prejudici i discriminació, inclusió i comunicació...

• Orientacions didàctiques, propostes i recursos per treballar la interculturalitat a l’aula.

• Gestió de la diversitat cultural i lingüística a l’aula.


Mòdul 3:Aprenentatge cooperatiu

• Què entenem per aprenentatge cooperatiu?

• Factors a tenir en compte: aprenentatge coopertatiu vs. Aprenentatge autònom.

• Dinàmiques per propiciar l’aprenentatge cooperatiu.

• Rols en les activitats cooperatives


Avaluació

Es realitzarà una avaluació contínua al llarg del curs i es prestarà especial atenció al seguiment dels objectius assolits en els diferents temes.


Per realitzar l'avaluació es tindrà en compte la reflexió aportada en les activitats, la realització de les tasques del curs així com l'autoavaluació de cada tema.


També es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament quan finalitzi el curs.

L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents