Passa al contingut principal

Metodologia per la educació no formal en el medi rural

 


L’educació l’entenem com un recurs social imprescindible perquè les persones puguin situar-se en una societat canviant. A l’àmbit rural s’estan produint canvis de gran abast i per pensar el seu futur cal dissenyar propostes educatives més enllà de l’escolarització obligatòria. Cal un suport educatiu per a totes les edats, el model tradicional de separació de les diferents etapes ja no és vigent. L’educació ocupa tota la vida de les persones, els canvis són constants i els coneixements també evolucionen ràpidament, i cal reciclar-se i aprendre noves formes de treball, perquè hi ha més temps d’oci. El món rural necessita una acció decidida i amb metodologia pròpia per aquests canvis.

Els municipis petits han d’enfrontar els canvis culturals, de la informació, dels coneixements i noves formes d’aprendre. Tot amb l’objectiu d'aconseguir un territori més equilibrat, que no empenyi a l’àmbit rural als marges del sistema sinó que l’ofereixi l’espai propi que li pertoca.

L’educació ha de ser capaç de relacionar la formació bàsica imprescindible amb una educació per a la realitat professional d’aquest entorn i unes accions socials i culturals.

Aquest curs presentarà experiències que van en aquest sentit i permetrà estudiar les bases d’una metodologia pròpia pel món rural en l’educació al llarg de la vida.

Professorat: Nativitat García


Objectius

1. Presentar un marc de treball específic per l'educació al llarg de la vida al món rural.

2. Conèixer recursos metodològics i experiències a l'àmbit rural

3. Estudiar les possibilitats de connexió entre experiències i actuacions per impulsar el desenvolupament local.

4. Perfil docent adient i suport institucional pel treball educatiu.


Continguts

• Context en què es desenvolupa la formació a l’àmbit rural. Condicionaments i oportunitats

• Necessitats de formació al llarg de la vida a l’entorn rural.

• Àmbits de treball educatiu en el món rural amb persones adultes

• Experiències i projectes d’educació al llarg de la vida a municipis petits

• Criteris de treball per afavorir l’educació al llarg de la vida d a l’entorn rural

• Recursos institucionals disponibles.

• Els lideratges des del món educatiu i connexions amb l’entorn. Vincles amb la comunitat que enforteixin les xarxes que ja tenen establertes i n'afavoreixin l'ampliació

• Estratègies de treball compartit que permeten compensar les dificultats d’accessibilitat, de recursos i metodològiques

• Models d'organització institucional i oportunitats d'aprenentatge dels alumnes


Avaluació

Es realitzarà una avaluació contínua al llarg del curs i es prestarà especial atenció al

Seguiment dels objectius assolits en els diferents temes. Els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació, reflexió, producció i

Aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats. Es garantirà

Que cadascuna de les persones assistents tingui ocasió de mostrar la seva participació activa i l'assoliment dels objectius al curs.

Al finalitzar el curs es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament

L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents.