Passa al contingut principal

Arts escèniques en educació: relació i oportunitatsL'aprenentatge és fruit de la interrelació entre les aptituds, els interessos i el món que ens envolta. La persona que aprèn construeix les seves pròpies estructures mentals en funció de les seves necessitats, motivacions i vivències. En la línia de Maturana aprendre implica transformar-se en coherència amb l'emoció. Resulta un procés d'interaccions recurrents entre la persona i el seu entorn.

El teatre en l’àmbit educatiu és un treball d'exploració de la realitat on l'alumnat pot experimentar vivències i rols que no havia pensat ni sentit mai abans. A més, després d'experimentar pràctiques educatives relacionades amb el teatre,


l'alumnat mostra una major cohesió. Si es tracta de preparar una peça teatral, per exemple, els valors que afloren beneficien a tot el col·lectiu i faciliten la relació entre docents i alumnat, entre l'alumnat mateix, i entre les famílies implicades i el centre. El treball en equip de l'alumnat pot ser motivador i estimulant si es crea una situació idònia per a la interacció social.


En aquesta línia el teatre en l'Educació pot manifestar-se com una eina educativa per a la formació i el desenvolupament personal i social de la comunitat.


Objectius

Amb aquesta formació es pretenen d'una banda uns objectius generals per a tota la comunitat i, per una altra, uns objectius específics:

objectius generals:

1. Desenvolupar una actitud cap a l'art com una forma d'expressió (llenguatge) i no solament com la creació d'un producte.

2. Familiaritzar-se amb l'expressió lliure i la creació teatral com a estratègia disponible per al treball de totes les competències.

objectius específics:

• Estimular en la teoria i en la pràctica una disposició creativa per a sentipensar l'educació.

• Buscar, inventar, dialogar i crear a partir de l’assimilació real del binomi teatre i educació.

• Conèixer els beneficis d’una pràctica educativa creativa per a
potenciar un aprenentatge significatiu, integrat i holístic.


Continguts

Aquests continguts s’estructuraran en els temes següents.
1. Didàctica líquida amb les arts.
2. Beneficis pel professorat.
3. Beneficis per l’alumnat adult.
4. Beneficis didàctics.
5. Entrenament teatral per al professorat i petita performance.

La metodologia de treball serà activa i s’anirà imbricant la teoria en la pràctica. El protagonista en el procés d'ensenyament-aprenentatge és la persona participant.
En les parts més teòriques es treballarà amb un dossier ad hoc i en els moments de pràctica es demanarà una participació activa (presencial o virtual).


Avaluació

Es realitzarà una avaluació contínua al llarg del curs i es prestarà especial atenció al
seguiment dels objectius assolits en els diferents temes. Els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació, reflexió, producció i
aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats. Com a persona formadora garantiré
que cadascuna de les persones assistents tingui ocasió de mostrar la seva participació activa
al curs.


Al finalitzar el seminari es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament.

L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents.